Bete

Både vall på åker och naturbetesmarker kan fungera som betesmarker.

Betesvallar ingår i växtföljden, är sådda och kan plöjas upp och gödslas. Naturbetesmarker varken plöjs eller gödslas och kan rymma en del stenhällar, träd och buskar. Det är vanligt att vallar används både till slåtter och bete under samma säsong, men de vallar som modellerats här används enbart till bete. Även naturbetesmarkerna används bara till bete.

Fyra typer av betesvallar har modellerats:

  • Gödslad betesvall, Skåne
  • Gödslad betesvall, Västerbotten
  • Ogödslad betesvall, Skåne
  • Ogödslad betesvall, VästerbottenTvå typer av naturbetesmarker har modellerats:
  • Högavkastande naturbete
  • Lågavkastande naturbete

Miljöpåverkan från de olika betena analyseras både per kg torrsubstans (ts) och per hektar (ha). I analyserna per kg torrsubstans finns två varianter – en som inkluderar utsläpp av ammoniak, metan och lustgas från den träck och urin som djur fäller på betet och en som inte har med dessa utsläpp. När det gäller analyserna per hektar finns endast en variant, och där inkluderas utsläppen från träck och urin.

Till resultaten för bete per kg torrsubstans (ts).

Dessa resultat uppdaterades 2011.

Till resultaten för bete per hektar (ha).

Dessa resultat uppdaterades 2011.