Modelleringsverktyg

Indata i modelleringen har hämtats från statistik, litteratur, databaser, industri, forskare och rådgivare. Modelleringarna har gjorts i excel och Simapro.

LCA-beräkningsverktyget Simapro version 7.3 och metoden CML 2001 (uppdaterad med IPCC:s karaktäriseringsindex för utsläpp av växthusgaser från 2007) har använts för att beräkna de resulat som redovisas här. För bakgrundsprocesserna har databasen Ecoinvent version 2.2 använts i stor utsträckning. Resultaten för användning av fosfor och kalium i mineralgödsel har beräknats i excel direkt från inventeringsdata.