Ordlista

Här nedan förklaras förkortningar, formler och fackuttryck.

Förkortningar
LUC – förändrad markanvändning (land use change)

Kemiska formler
CH4 – metan
CO2 – koldioxid
N2O – lustgas
NH3 – ammoniak
NO3 – nitrat
NOx – kväveoxider
P – fosfor
PO4 – fosfat
SO2 – svaveldioxid