Livscykelanalys av foder med klimatavtryck

Denna hemsida innehåller resultat från livscykelanalyser av foder och foderråvaror, exempelvis utsläpp av växthusgaser för spannmål. Det finns också klimatavtryck för flera grovfoder, proteinfoder och syntetiska aminosyror. Förutom klimatavtryck finns det även resultat för övergödning, försurning och energianvändning. Livscykelanalyserna uppdaterades mellan åren 2010 – 2013.

Animalieproduktionen står för en stor del av den globala miljöpåverkan när det gäller bl.a. klimatpåverkan, övergödning, försurning, biologisk mångfald och användning av mark och vatten. En stor del av påverkan kommer från foderproduktionen, vilket gör kunskapen om fodrets miljöpåverkan till en viktig nyckel för att minska påverkan från animaliesektorn i stort.

Syftet med hemsidan är att presentera information om fodrets miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv, fram till foderfabrik.

RISE Jordbruk och livsmedel ansvarar för hemsidan. Stiftelsen Lantbruksforskning har finansierat framtagandet av LCA-data och Jordbruksverket har via landsbygdsprogrammet finansierat uppbyggnaden av webbplatsen. Landsbygdsprogrammet är en del av EU:s jordbrukspolitik, se vidare http://ec.europa.eu/agriculture/.