Systemgränser

Resultaten på den här hemsidan har tagits fram med hjälp av livscykelanalys av foderprodukterna fram till foderfabrik för kraftfoder och fram till gårdsgrind för grovfoder.

De resultat som redovisas på den här webbplatsen har tagits fram med hjälp av livscykelanalys av foderprodukter fram till foderfabrik. Grovfodret antas produceras på den egna gården, och därför stannar analysen vid gårdsgrind för vallfoder, majsensilage och helsädesensilage. Nedan finns skisser över vad som inkluderats i systemen. Den inre ellipsen visar kärnsystemet, där stor vikt lagts vid de specifika processerna. I de flesta fall har fd SIK, numera RISE Jordbruk och livsmedel, gjort egna modelleringar av kärnsystemet. Den yttre ellipsen representerar bakgrundssystemet. Processerna i det systemet har hämtats från databaser och litteratur.

Den del av metodiken som är specifik för de olika fodermedlen beskrivs i de exelfiler som rymmer resultaten.

För beskrivning av metodiken för livscykelanalyser, se exempelvis Hitch Hiker’s Guide to LCA av Henrikke Baumann och Anne-Marie Tillman (Studentlitteratur, 2004).

Kraftfoder

Kraftfoder omfattar spannmål och proteinfodermedel. Odling och processning samt transporter fram till foderfabrik utgör kärnsystemet. Med processning avses exempelvis torkning och pressning till sojamjöl. I bakgrundssystemet ingår handelsgödselmedel, pesticider, utsäde, avskogning, olja, diesel och el. Avskogning ingår dock enbart för soja, och även där kan resulaten visas utan effekter av avskogning. Stallgödsel används i odlingen, men ses som en restprodukt från djurhållningen, och därför ingår inte produktionen av stallgödsel, utan endast emissionerna från och med spridning.

Skördat grovfoder

Skördat grovfoder omfattar helsädesensilage och majsensilage. Här ingår odling, ensilering och lagring i kärnsystemet. Det som tagits med beträffande lagring är svinn i lager. I bakgrundssystemet ingår handelsgödselmedel, pesticider, olja, diesel, ensileringsmedel och ensilageplast. Utsäde antogs bidra försumbart till miljöpåverkan per kg produkt och har därför inte tagits med. Stallgödsel används i odlingen, men ses som en restprodukt från djurhållningen, och därför ingår inte produktionen av stallgödsel, utan endast emissionerna från och med spridning. 

Bete

Bete omfattar gödslat åkerbete, ogödslat åkerbete och ogödslat naturbete. För åkerbetena ingår odling, skötsel och emissioner från träck och urin i kärnsystemet. För naturbetet ingår endast skötsel och utsläpp från träck och urin. Med skötsel avses stängsling, inspektion och putsning. I bakgrundssystemet ingår för samtliga beten el och diesel, och för de gödslade åkerbetena även handelsgödselmedel och pesticider. Pesticider och handelsgödselmedel används enbart för åkerbete. Den el som ingår är el till stängsel. Utsäde antogs bidra försumbart till miljöpåverkan per kg produkt och har därför inte tagits med. Stallgödsel används på den gödslade betesvallen, men ses som en restprodukt från djurhållningen, och därför ingår inte produktionen av stallgödsel, utan endast emissionerna från och med spridning.

Resultat redovisas både per hektar och per kg torrsubstans för betena. Resultaten per kg torrsubstans ges både med och utan emissioner från träck och urin på bete.