Sojamjöl

Huvuddelen av den soja som används som foder åt svenska djur importeras från Brasilien. Det pågår en expansion av sojaodlingen i Brasilien, vilket leder till uppodling av ny mark. I samband med att ny mark odlas upp (omvandlas från naturlig vegetation till ny åkermark) sker utsläpp av växthusgaser. Hur stora utsläppen är finns det dock inga säkra beräkningar på. I de resultat som redovisas här används därför tre olika sätt att hantera förändringen i markanvändning i samband med sojaodling. För andra miljöpåverkanskategorier än växthusgasutsläpp redovisas påverkan endast exklusive förändrad markanvändning. Röjning av vegetation genom avbränning leder till utsläpp av rökgaser som kan påverka även försurning och övergödning, men de referenser som använts saknar detaljerade uppgifter om detta, och röjningens påverkan på slutresultatet har antagits vara mindre för försurning och övergödning än för växthusgasutsläpp.

Till resultaten för soja.

Dessa resultat uppdaterades 2010.